Om oss

Hur vi bildades

Hösten 2001 träffades ett tiotal mindre skogsföretag från södra och mellersta Sverige för att diskutera möjligheterna till samarbete. Vi insåg att alla andra branscher inom skogsnäringen hade formerat sig, sågverk, cellulosaindustri, skogsägare och entreprenörer. Men i vår bransch stod vi  fortfarande var och en på egna ben, vilket gjorde allt mycket dyrare än om vi samverkade.

Att vår samverkan i första hand kom att handla om certifiering var logiskt. Det var, och är, dyrt att på egen hand certifiera ett litet företag.

Målsättningen var att föreningens medlemmar skulle vara mindre företag, max 15 anställda, utan ägarknytningar till större aktörer i skogsnäringen. Och så har det blivit. Vi har växt sakta men säkert och är idag ca 60 företag. Under 2013 bildades också en undergrupp bestående av små sågverk, träbearbetande företag samt rena tradingverksamheter.

Vi arbetar idag med medlemsföretag inom hela landet.

 

Policy

Föreningens policy är att verka för certifiering av de marker vi arbetar på och att uppträda enligt FSC®s samt PEFC™s krav och intentioner och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från nyckelbiotoper, oregistrerade såsom registrerade, så länge åtgärden inte är förenlig med biotopens syfte. Vi åtar oss att leva upp till FSC®s principer och kriterier samt PEFC™s policys. Vi åtar oss också att i vårt skogsbrukande inte vara inblandade i följande:

  • Olaglig avverkning eller handel med olagligt virke eller skogsprodukter.
  • Kränkning av traditionella och mänskliga rättighet.
  • Förstörelse av höga naturvärden.
  • Signifikant omvandling av skogar till plantager eller icke skoglig användning.
  • Användande av genetiskt modifierade organismer (GMO).
  • Stridande mot ILO konventionen från 1998 gällande de grundläggande arbetsrättsliga principerna.

 

Föreningen och dess medlemmar garanterar arbetares fulla föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandling, transparenta rutiner för avsked och förhandlingar med arbetares ombud.

Vi förbjuder användning av tvångsarbete inom organisationerna samt garanterar minimiålder vid anställning. Vi verkar även för jämställd anställning, rekrytering, befordran, arbetsfördelning och avsked.

Vi garanterar också yrkesmässig hälsa och säkerhet inklusive dokumentation och rapportering rörande denna.

 

Alla företag som är spårbarhetscertifierade genom föreningen har skriftligt förbundit sig till denna policy.